ORGANS DE GOVERN
Els òrgans de govern de la Cambra són el Ple, el Comitè Executiu i el President/a i s'elegeixen entre els electors que són les empreses censades en la demarcació de la Cambra, és a dir, les persones naturals o jurídiques que exerceixen una activitat empresarial  i persones proposades per les organitzacions empresarials intersectorials més representatives en la demarcació de la cambra  i les empreses amb major aportació voluntaria

EL PLE
Es l'òrgan suprem de govern i representació de la Cambra. Esta compost per 15 membres elegits mitjançant sufragi lliure, igual i directe i secret, entre tots els electors de la Cambra (10 ).membres elegits pel Ple a proposta de les organitzacions empresarials (2)  mes representativesi empreses amb  major aportacions voluntàries (3)

EL COMITÉ EXECUTIU
El Comitè executiu, és l'organ permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra. Esta format pel President/a, vicepresident, Tresorer i dos vocals.

EL PRESIDENT
El president/a és òrgan que ostenta la representació de la Cambra, També ostenta la presidència del comitè Executiu, de tots els òrgans col,.legiats i es el responsable de l'execució de tots els acords. Des de el 22 de juny de 2019, el president de la Cambra de Comerç de Tàrrega és Carles Giribet Jordana

ORGANS CONSULTORS
Vocals consultors.
La Cambra pot anomenar fins a quatre vocals consultors, entre els electors de la Cambra, que no siguin membres del Ple, o bé entre representants o alts càrrecs d'entitats públiques o privades d'importància econòmica o social rellevant en l'àmbit territorial de la Cambra. La funció dels vocals consultors és coadjuvar en les tasques corporatives participant en alguna comissió, o grups de treball i assistint a les sessions del Ple, que se'ls convoqui, en veu però sense vot.

La cambra es una institució representativa, independent i eficient, que garanteix la promoció de l'activitat econòmica i empresarial i el desenvolupament sostenible del territori.                       

Actualment la corporació ofereix serveis de suport a la tasca empresarial i vetlla pels interessos de les empreses davant de les administracions públiques. A més treballa sempre amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament del capital humà, a la internacionalització de les empreses i al foment de la societat de la informació.

Entre els objectius de la Cambra destaquen:

 • Promoció  de l'activitat econòmica
 • Defensa dels interessos generals de les empreses
 • Estudiar i analitzar la realitat econòmica i territorial
 • Internacionalitzar a les empreses
 • Informar i assessorar a les empreses
 • Serveis del comerç i el turisme
 • Innovar i promoure nous serveis
 • Formar gent d'empresa
 • Estar en comunicació constant amb les empreses
 • Ser un punt de trobada de les empreses

Les actuacions de la Cambra s'adeqüen al que disposen les normes fonamentals següents:

 • Llei 4/2014, d' 1 d'abril, bàsica de les Cambres Of. de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació
 • Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació i del Consell general de Cambres
 • Reial decret llei 13/2010
 • Llei 2/2011, de 4 de març d'economia sostenible

La Cambra forma part de diferents organismes, tant nacionals com internacionals, que agrupen les diferents Cambres de Comerç, institucions i associacions per tal de defensar interessos de les empreses.

Consell de Cambres de Catalunya
La Cambra de Comerç de Tàrrega, juntament amb la resta de Cambres catalanes, forma part del Consell General de Cambres de Catalunya.
Visitar web: www.cambrescat.es

Consejo Superior de Cámaras
A l'estat espanyol, el Consejo Superior de Cámaras representa les 85 Cambres espanyoles. El Consejo coordina les actuacions de les cambres i fomenta la relació.
Visitar web: www.camaras.org

ASCAME
Asamblea de Cámaras de Comercio del Mediterraneo
Associació de les Cambres de Comerç de l'àrea mediterranea.
Visitar web: www.ascame.org

Eurochambres
Associació de mes de 1.500 cambres de comerç de 36 països europeus.
Visitar web: www.eurochambres.be

AICO
Asociacion Iberoamericana de Cámaras de Comercio
Representa a més de 400 cambres de comerç de parla hispana i portuguesa.
Visitar web: www.aico.org

ICC
Internacional Chamber of Commerce
Cambra de Comerç Internacional que agrupa a les cambres d'arreu del món..
Visitar web: www.iccwbo.org

El present document, s'elabora en compliment d'allò que ens disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació publica i bon govern. L'article 3.1.a) inclou dintre l'àmbit aplicació d'aquesta Llei, les Corporacions de Dret Públic en allò que afecta en l'exercici de llurs funcions publiques.

Per veure el document cliqueu aqui

 

Descarregat les instruccions de contractació

Per veure el document clica aqui