ORGANS DE GOVERN
Els òrgans de govern de la Cambra són el Ple, el Comitè Executiu i el President/a i s'elegeixen entre els electors que són les empreses censades en la demarcació de la Cambra, és a dir, les persones naturals o jurídiques que exerceixen una activitat empresarial  i persones proposades per les organitzacions empresarials intersectorials més representatives en la demarcació de la cambra  i les empreses amb major aportació voluntaria

EL PLE
Es l'òrgan suprem de govern i representació de la Cambra. Esta compost per 15 membres elegits mitjançant sufragi lliure, igual i directe i secret, entre tots els electors de la Cambra (10 ).membres elegits pel Ple a proposta de les organitzacions empresarials (2)  mes representativesi empreses amb  major aportacions voluntàries (3)

EL COMITÉ EXECUTIU
El Comitè executiu, és l'organ permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra. Esta format pel President/a, vicepresident, Tresorer i dos vocals.

EL PRESIDENT
El president/a és òrgan que ostenta la representació de la Cambra, També ostenta la presidència del comitè Executiu, de tots els òrgans col,.legiats i es el responsable de l'execució de tots els acords. Des de el 22 de juny de 2019, el president de la Cambra de Comerç de Tàrrega és Carles Giribet Jordana

ORGANS CONSULTORS
Vocals consultors.
La Cambra pot anomenar fins a quatre vocals consultors, entre els electors de la Cambra, que no siguin membres del Ple, o bé entre representants o alts càrrecs d'entitats públiques o privades d'importància econòmica o social rellevant en l'àmbit territorial de la Cambra. La funció dels vocals consultors és coadjuvar en les tasques corporatives participant en alguna comissió, o grups de treball i assistint a les sessions del Ple, que se'ls convoqui, en veu però sense vot.