El segell Comerç de Confiança acredita que l'establiment comercial ha elaborat, amb els ajustaments exigits pel seu sector d'activitat, un protocol i guia de bones pràctiques conforme amb el Protocol i Guia de Bones Pràctiques dirigides a l'Activitat Comercial a Establiments Físics i no Sedentaris, publicat per la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, i que han sigut validades i aprovades pel Ministeri de Sanitat.
 

Avantantges per l'empresa

  • Disposar d'una acreditació reconeguda que permet reforçar la relació comercial i de confiança amb els clients.

  • Garantir la imatge de negoci adaptat als nous requeriments comercials durant la desescalada i l'etapa post-covid.

  • Visualitzar que l'establiment adherit vetlla per la seguretat, salut i prevenció tant dels treballadors com dels clients.

Qui el pot sol·licitar?

Qualsevol comerç al detall inclòs al CNAE 47

Com es sol·licita?

 Per correu electrònic adjuntant el formulari de sol·licitud que la Cambra posa a disposició del interessats a mjgrau@cambratarrega.org

Termini d'emissió

Des de la recepció de tota la documentació (formulari de sol·licitud, documentació obligatòria i justificant de pagament) el termini d'emissió és de dos dies hàbils, no computant els dissabtes.

Validesa

Un any des de la data d'emissió.


Documentació


Manual de l'empresa sol.licitant
Protocol i guia de bones pràctiques pel comerç
Reglament d'ús del segell de confiança
Formulari de sol·licitud
Declaració responsable

Preu

Emissió del certificat: 50€ + IVA.
Identificador (segell adhesiu): 7€ + IVA cada un.
La quantitat d'identificadors requerits els indicarà l'empresa a la sol·licitud.

El programa PICE, es un progrma impulsat per les Cambres de Comerç i el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, per afavorir la inserció laboral dels joves menors de 29 anys i que es troben a l'atur, i no reben  cap tipus de formació.

Així la Cambra, facilita la inserció laboral de joves entre 16 i 29 anys, que estiguin disposats no tan sols a formar-se, sinó també a rebre una qualificació professional  que el capaciti i faciliti la seva corporació al mercat de treball.

Els joves que vulguin inscriure's al PICE poden adreçar-se directament a la Cambra o bé informar-se'n  al web www-empleoygarantiajuvenil.es. A partir d'aquest moment un orientador laboral es farà càrrec de la seva formació qualificació i inserció. L'orientador analitzarà les seves competències, interessos i grau de qualificació i elaborarà un perfil professional, derivant-lo posteriorment a una de les branques que composen l'itinerari formatiu del programa.

Al mateix temps, en le marc d'aquest programa, posem a disposició de les empreses ajudes directes a la contractació d'aquests joves que prèviament hauran rebut formació, i que són complementaries a les que ja ofereix el Ministeri. Aquestos són els eixos principals del Programa Integral de Qualificació i Ocupació que es desenvolupa simultaneament amb la resta de cambres de l'estat.

Ajudes empreses