El segell Comerç de Confiança acredita que l'establiment comercial ha elaborat, amb els ajustaments exigits pel seu sector d'activitat, un protocol i guia de bones pràctiques conforme amb el Protocol i Guia de Bones Pràctiques dirigides a l'Activitat Comercial a Establiments Físics i no Sedentaris, publicat per la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, i que han sigut validades i aprovades pel Ministeri de Sanitat.
 

Avantantges per l'empresa

  • Disposar d'una acreditació reconeguda que permet reforçar la relació comercial i de confiança amb els clients.

  • Garantir la imatge de negoci adaptat als nous requeriments comercials durant la desescalada i l'etapa post-covid.

  • Visualitzar que l'establiment adherit vetlla per la seguretat, salut i prevenció tant dels treballadors com dels clients.

Qui el pot sol·licitar?

Qualsevol comerç al detall inclòs al CNAE 47

Com es sol·licita?

 Per correu electrònic adjuntant el formulari de sol·licitud que la Cambra posa a disposició del interessats a mjgrau@cambratarrega.org

Termini d'emissió

Des de la recepció de tota la documentació (formulari de sol·licitud, documentació obligatòria i justificant de pagament) el termini d'emissió és de dos dies hàbils, no computant els dissabtes.

Validesa

Un any des de la data d'emissió.


Documentació


Manual de l'empresa sol.licitant
Protocol i guia de bones pràctiques pel comerç
Reglament d'ús del segell de confiança
Formulari de sol·licitud
Declaració responsable

Preu

Emissió del certificat: 50€ + IVA.
Identificador (segell adhesiu): 7€ + IVA cada un.
La quantitat d'identificadors requerits els indicarà l'empresa a la sol·licitud.

SERVEI DE CREACIÓ D'EMPRESA

El servei de creació d'empreses ofereix als nous emprenedors un assessorament personalitzat per desenvolupar la seva idea de negoci en el mercat empresarial.

El servei ofereix assessorament en:

Aspectes legals en la creació d'empresa.

Quines són les diferents formes per constituir l'empresa i quines són les més adients per a la idea de negoci en concret.

Ajuts i subvencions.

A quins ajuts i subvencions es pot accedir com a emprenedor. Guia i informació de tràmits

El Pla d'empresa

Eina de reflexió entorn a la idea del negoci. Descripció detallada del producte o servei que s'oferirà, marc de clients i competència, pla comercial i de marketing, assessorament de quins són els aspectes a perfilar del projecte.

El pla econòmic i financer

Elaboració d'una simulació de 3 anys del negoci per definir aspectes econòmics abans de la posada en funcionament, inversions i comptes de resultats del projecte.

Linies de finançament

Quines són les linies de finançament a les quals es pot accedir com a emprenedor per desenvolupar la idea de negoci. 

Aquesta línia de treball està vinculada al Programa Catalunya Empren.