El segell Comerç de Confiança acredita que l'establiment comercial ha elaborat, amb els ajustaments exigits pel seu sector d'activitat, un protocol i guia de bones pràctiques conforme amb el Protocol i Guia de Bones Pràctiques dirigides a l'Activitat Comercial a Establiments Físics i no Sedentaris, publicat per la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, i que han sigut validades i aprovades pel Ministeri de Sanitat.
 

Avantantges per l'empresa

 • Disposar d'una acreditació reconeguda que permet reforçar la relació comercial i de confiança amb els clients.

 • Garantir la imatge de negoci adaptat als nous requeriments comercials durant la desescalada i l'etapa post-covid.

 • Visualitzar que l'establiment adherit vetlla per la seguretat, salut i prevenció tant dels treballadors com dels clients.

Qui el pot sol·licitar?

Qualsevol comerç al detall inclòs al CNAE 47

Com es sol·licita?

 Per correu electrònic adjuntant el formulari de sol·licitud que la Cambra posa a disposició del interessats a mjgrau@cambratarrega.org

Termini d'emissió

Des de la recepció de tota la documentació (formulari de sol·licitud, documentació obligatòria i justificant de pagament) el termini d'emissió és de dos dies hàbils, no computant els dissabtes.

Validesa

Un any des de la data d'emissió.


Documentació


Manual de l'empresa sol.licitant
Protocol i guia de bones pràctiques pel comerç
Reglament d'ús del segell de confiança
Formulari de sol·licitud
Declaració responsable

Preu

Emissió del certificat: 50€ + IVA.
Identificador (segell adhesiu): 7€ + IVA cada un.
La quantitat d'identificadors requerits els indicarà l'empresa a la sol·licitud.

 

Programa d'Emprenedoria Corporativa

En l'entorn actual, les empreses mitjanes i grans necessiten innovar per no perdre competitivitat i les petites i de nova creació necessiten arribar al mercat en les millors condicions i com més aviat millor. Una manera d'aconseguir-ho és a través de dinàmiques d'innovació oberta i amb projectes de creixement col·laboratiu.

La Cambra compta amb el suport de Catalunya Empren per posar en marxa el nou Programa d'Emprenedoria Corporativa, amb l'objectiu d'afavorir la connexió entre les empreses mitjanes i grans consolidades en el mercat i els emprenedors, els investigadors, les start-ups i les petites empreses per trobar sinergies que els permetin desenvolupar projectes col·laboratius de creixement.

A qui va dirigit?

Aquest programa va dirigit a:

 • Empreses grans i mitjanes amb voluntat i capacitat d'invertir en projectes que donen resposta als seus reptes d'innovació i creixement
 • Emprenedors, investigadors, start-ups i petites empreses amb projectes innovadors que vulguin fer crèixer la seva empresa a través de la col.laboració amb un soci corporatiu i estiguin disposades a ser participades per una empresa gran o mitjana.

Per què participar-hi?

Si ets una empresa gran o mitjana podràs:

 •       Trobar solucions als teus reptes d’innovació i accelerar el procés d’implantació.
 •       Invertir en projectes que presentin sinergies amb l’estratègia d’innovació de la teva empresa.
 •       Potenciar la teva capacitat innovadora per esdevenir més competitiu.

Tens un repte d'innovació i vols trobar-hi solucions?  ( full inscripcio industrial) i fitxa

Si ets un emprenedor, un investigador, una start-up o una petita empresa podràs:

 •       Trobar socis inversors per al teu projecte d'innovació.
 •        Accelerar el teu procés de creixement amb el suport d'una empresa amb experiència i consolidada en el mercat.
 •        Adquirir noves capacitats i competències en gestió i tenir accés a una xarxa de contactes d’alt valor.
 •        Obtenir finançament a través de la cerca de socis corporatius disposats a invertir en el teu projecte.
 •         Obtenir finançament addicional per part de l'IFEM (Instruments Financers per a Empreses Innovadores), en coinversió amb el soci corporatiu.

Tens un projecte innovador i busques com fer-lo créixer? (full inscripcio startups)

Servei de Comunicació per a le PIMES  

Avui en dia, la comunicació empresarial és un element cabdal per donar a conèixer les activitats i productes, projectes i estràtegies de les empreses. Des de la Cambra us oferim un servei integral de premsa i comunicació que podeu contractar per una acció puntual o bé per una acció perllongada.

Descripció

Us oferim la solució més adequada en funció de les diferents necessitats comunicatives de l'empresa.

 • Elaboració de Comunicats de premsa i enviament als mitjans
 • Comunicació d'actes
 • Elaboració d'actes
 • Entrevistes als mitjans de comunicació
 • Elaboració del Pla de Comunicació extern

Metodologia

Es treballa amb professionals del periodisme experimentat que es desplacen a l'empresa en una primera entrevista per tal d'avaluar les necessitats de comunicació de l'empresa i proposar quina és la millor estratègia a seguir.

Avantges que oferim

 • Tracte totalment personalitzat
 • Especialització en la relació amb els mitjans de comunicació
 • Assessorament estratègic en materia de comunicació empresarial

 

Per més informació: Tel: 973.314.327 o bé mjgrau@cambratarrega.com

PROGRAMA DE DIAGNOSI EMPRESARIAl

Els programes de Diagnosi Empresarial (PDE) són serveis àgils, de curta durada i baix cost per poder donar una ràpida resposta a les vostres inquietuds. Treballarem amb vosaltres un conjunt d'eines que us ajudaran a reflexionar i definir el camí de desenvolupament de la vostra empresa

Programes de Diagnosi Empresarial                                Programes d'Acompanyament a Mida per a PImes

Eines que us ajudaran a reflexionar i definir el camí del desenvolupament de la vostra empresa d'una manera àgil i ràpida.

Pla de millora empresarial

 

Registre de Patents i Marques

Amb aquest servei permet a les empreses conèixer la disponibilitat per la denominació dels signes distintius que vulgui sol.licitar per a la seva empresa, i la situació jurídica dels seus expedients..

Descripció

L'assessorament i la informació sobre la protecció jurídica dels títols de propietat industrial i la protecció de drets de la propietat intelectual. Totes les consultes compten amb l'assessorament tècnic d'agents de la propietat industrial perque pugui gestionar i tramitar qualsevol sol.licitud de titols de Propietat Industrial, per si s'escau poder registrar-lo en l'Oficina de Patents i marques, o bé qualsevol organisme i institució competent a nivell nacional o internacional.

 • Títols de Propietat Industrial
 • Invents industrials
 • Models de dibuixos industrials
 • Signes distintius de l'empresa (marca i nom comercial)

 

Avantatges del servei

La propietat industrial li dóna una série de drets que es confereixen al titular d'una marca o patent i li permeten protegir-se davant possibles fraus

És l'instrument imprescindible per protegir la imatge de la seva empresa, tant pel que fa als seus productes o serveis (marca) com per la seva activitat innovadora ( patent) i, al mateix temps també suposa una garantia per al consumidor.

Per més informació

Tel. 973.314.327 o be areig@cambratarrega.com

Programa d'Eficiència Energètica

Presentació

Per ser més competitives en l'escenari actual, les empreses han d 'encaminar el seu model de gestió cap a la millora de l'eficiència en tots els processos. Per aconseguir-ho, cal implantar una política basada en la millora continua i adoptar pràctiques que permetin maximitzar els beneficis i optimitzar les despeses.

En aquest context, les mesures d'eficiència energètica són un factor clar per esdevenir més competitius, amb un impacte important en la recuperació econòmica.

Amb l'objectiu de sensibilitzar a les empreses de la demarcació sobre la necessitat de millorar la competitivitat dels seus productes, processos i serveis a través de l'estalvi i racionalització en l'ús de l'energia des de la Cambra us oferim una linea de serveis orientats a donar-vos suport en la millora de l'eficiència energètica.

Que us oferim

Creem un Pla d'actuació per reduir costos energètics de la vostra empresa. Cadascun dels serveis que us oferim pot ser contractat de forma conjunta i independent. la Cambra us ajudaa decidir quins serveis s'adapten millor a les vostres necessitats.

 • Contractacio energètica.  La Cambra actua com a consultor independent per ajudar-vos en la selecció i contractacció del subministrament energètic basant la reducció dels costos.
  • Analitzem en profunditat les dades històriques: consum anormal, potencial d'estalvi, desviació respecte als estàndards de mercat, etc. I elaborem les recomanacions oportunas.
  • Indiquem els errors detectats en facturacions anteriors i us ajudem a elaborar-ne la justificació per reclamar.
  • Sol.licitem ofertes econòmiques a les principals comercialitzadores del mercat lliure que operen a catalunya, fem una anàlisi comparativa de pressupostos i us presentem una proposta d'elecció.
  • Un cop escollit el contracte, tramitem la vostra aplicació i en fem un seguiment durant els primers mesos per verificar que es compleixi correctament

 

 • Gestió energètica. Realitzem la gestió dels consums energètics de la vostra empresa i us facilitem indicadors i alertes energètiques per a un major control i seguiment de la situacio energètica dels vostre negoci
  • Monitorem el consum, seguim les principals ràtios energètiques de l'empresa o realitzem informes mensuals d'estat i seguiment per detectar qualsevol possibilitat d'optimització.
  • Proporcionem un assessorament permanent i donem suport en les compres i contractacions en matèria energètica
  • Identifiquem les penalitzacions per excés de consum d'energia o excés de la demanda de potència, proposem accions correctives i realitzem possibles reclamacions a les companyies subministradores.

 

 • Tramitació ajuts energètics.  Us informem de les convocatòries d 'ajuts que les administracions públiques disposen en materia d'estalvi, eficiència i energia renovable i que  adeqüen millor a les actuacions i  inversions executades per la vostra empresa. Preparem la documentació requerida i ens encarreguem de tramitar-la i fer-ne el seguiment.

 

 • Optimació energètica. us facilitem la identificació i la implamentació de mesures d'estalvi energètic en processos, productes i seveis a través de deferents opcions.    
  • Preauditoria energètica:  Us ajudem  a identificar mesures d'estalvi energètic, especialment en aquelles empreses que no disposen capacitat financera per executar una auditoria.
  • Auditoria Energètica:   Realitzen una radiografia sensera del comportament energètic de l'empresa a tots els nivells i establim un pla de mesures d'estalvi energètic.
  • Implantació del sistema de gestió energètica (ISO 50001:2011). Implantem un sistema de gestió energètica basat en la norma 50001 que garenteixi l'assoliment d'una major eficiència dels processos i la reducció sotinguda dels costos energètics. Orientada a les empreses que volen aconseguir una posició de lideratge en el seu sector.

 

A qui ens dirigim

A empreses que vulguin incrementar la seva competitivitat adoptan mesures que li permetin reduir els costos energètic

Beneficis per l'empresa

 • Reducció de costos energètics i augment de la competitivitat
 • Poder re assignar recursos econòmics cap àrees cabdals de l'empresa (innovació, comercialització etc)
 • Millora de la imatge mediambiental de l'empresa i el seu compromis amb la sostenibilitat

Avantatges que oferim

 • Criteri independent: no ens tro bem lligats amb cap comercialitzadora energètica de mercat lliure ni en cap fabricant ni tecnologia existent
 • Experiència acreditada en la tramitació d'ajuts davant els òrgans competents
 • Un únic proveïdor: Oferim un servei integral que va des de l'assessorament legal fins a la certificació, passant per la concentraci´´o d'ajuts i l'optimització de les despeses
 • Un equip altament qualificat.

 

Contacte

Àrea d'informació de la Cambra. Tèl. 973 31 43 27 mail   areig@cambratarrega.com