Certificats digitals

A través de la Cambra  poden sol·licitar i tramitar els certificats digitals de CAMERFIRMA. Els hi permetrà gestionar de manera àgil i eficaç, tràmits amb les administracions públiques o contractacions de béns i serveis propis de forma telemàtica.
 
Entre moltes entitats que requereixen l’ús del certificat digital trobem:

Agència Tributària
Presentació de tot tipus de tràmits a través de la Seu Electrònica de la AEAT (Impostos, declaracions d’IVA, obtenció de certificats tributaris, aplaçament i fraccionament de deutes, recepció de les notificacions telemàtiques obligatòries, etc…)
 
Seguretat Social
Presentació de tot tipus de tràmits a través de la Seu Electrònica de SS (Comunicació d’accidents laborals, sol·licitud d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, recepció de les notificacions telemàtiques obligatòries, informes de vida labora, etc..)
 
Generalitat de Catalunya
Presentació de tots tipus de tràmits a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat (Inscripció al REA, presentació de Plans d’Autoprotecció, Inscripció al Registre d’Empreses Licitadores, sol·licituds d’ajuts, Inscripció a Registre de Màquines recreatives, etc…)
 
Fundació Tripartita
Gestió de forma telemàtica les accions de formació que realitzen les empreses pel seus treballadors.
 
Direcció General de Trànsit
Rebre notificacions de procediments sancionadors, avisos i comunicacions dels seu interès, quan caduca el carnet de conduir, la ITV del seu vehicle o l’assegurança.
 

Tipus de certificat

 
Persona Jurídica
Certificat digital emès a favor d’una entitat jurídica on el sol·licitant haurà de disposar de capacitat per a representar a l’entitat titular del certificat. Aqueta representació pot ser legal (administradors de l’entitat) o voluntària (apoderats generals o especials).
 
Representant
Certificat emès a favor d’una persona física representant d’una determinada entitat. El titular del certificat s’identifica no únicament como a persona física que pertany a una empresa, sinó que la seva qualificació como a representant legal o apoderat general de la mateixa.
 
La sol·licitud d’un certificat de representant està limitada únicament als representants legals (administradors) o als qui disposin d’un poder notarial general per actuar en nom i representació de l’entitat. Queden exclosos del seu àmbit d’aplicació, els apoderats especials.
 
Pertanyent a empresa (persona física)
Garanteix la identitat de la persona física titular del certificat, així com la seva vinculació a una entitat determinada. El pot sol·licitar la pròpia persona física titular del certificat sempre que estigui autoritzada per un representant de l’Entitat a favor dels seus empleats.

Sol.licitar certificat:

 

Certificat de Lliure Venda

La Cambra de Comerç de Tàrrega, emet certificats de lliure venda a les empreses de la seva demarcació.

Aquest certificat acredita que determinats productes són de lliure venda ene le mercat espanyol, de conformitat amb les disposicions vigents en el país d'origen del mateix.

Normalment es sol.licita aquest certificat per exportat productes químics, cosmètics, farmacèutics, biològics i alimentaris.

Com obtenir-lo?

Cal fer la sol.licitud per escrit.

Pots emplenar el model que facilita la Cambra:

Model 

Documentació a presentar adjunta a la sol.licitud

 • Certificat de productes cosmètics:  comunicat de posada en el mercat d'un producte cosmètic.
 • Certificat de productes alimentaris: registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC) o l'autorització de fabricació del Ministeri de Sanitat i Consum
 • Certificat d'altres productes: Autorització de fabricació del producte de l'organisme pertinent

Si els vostres productes no necessiten cap autorització, adjunteu un certificat, signat per un càrrec directiu de la vostra empresa, indicant que els productes detallats en la sol.licitud compleixen les normatives vigents i són de lliure venda a Espanya.

En determinats casos, la cambra port sol.licitar documentació addicional per emetre la certificació.

Podeu fer arribar la sol.licitud  a areig@cambratarrega.com

 

QUADERN ATA

És un  document d'admissió temporal de mercaderies que permet a qualsevol mercaderia pugui viatjar foras de les seves fronteres i posteriorment tornar-les al seu punt de partida. El quadern ATA és la forma més ràpida i econòmica de fer els tràmits aduaners.

Simplifica la documentació en les exportacions temporals

Què és?

Es un document d'damissió temporal de mercaderies, vàlid als països de la cadena ATA, que permet que qualsevol mercaderia, pugui viatjar fora de les seves fronteres i posteriorment tornar al seu punt de partida en el termini màxim d'un any.

Avantatges

 • Simplifica el trasllat de les seves mercaderies mitjançant un únic document
 • Estalvia tots els costos que suposaria fer un despatx aduaner
 • Subtitueix els documents nacionals d'exportació i d'importació temporal
 • Viatga en un gran nombre de països amb el mateix document
 • Les teves mercaderies podran ser:
  • Exposades en Fires i exposicions
  • Presentades com a mostres comercials per representants
  • utilitzades per realitzar treballs o serveis professionals: premsa, ràdio, televisió, instal.lacions tècniques, teatre etc.

 

Formulari de sol.licitud:  

sol.licitud Quadern ATA

 

 

 

 

Certificats d'Origen

Que son?

Un certificat d'origen és un document la finalitat del qual és determinar amb tanta precisió com sigui possible l'origen de les mercaderies que s'importen o exporten.

L'origen de les mercaderies condiciona el tractament aranzelari que s'els hi donarà en el moment de la seva entrada en el territori duaner de la UE, o el país tercer d'exportació, ja que aquests apliquen tipus aranzelaris segons el país d'origen.

Quines condicions han de reunir?

Han de tenir totes les indicacions necessàries per a la perfecta identificació dela mercaderia entre d'altres, les següents: naturalesa de la mercaderia, número de paquets, pes brut i net, nom de l'expeditor, etc.

Haver estat expedit per una autoritat o organisme que ofereixi les garanties necessàries i estigui degudament facultat per això en el seu país en ek que s'expedeix el certificat. També han de certificar sense ambigüitat la mercaderia és originària d'un país determinat.

Model de certificat d'origen

Instruccions per omplir els formularis de certificats d'origen

Registre de signatures

Tramitació a la Cambra

El certificat d'origen s'expedeix a so.licitud de l'interessat, realitzant-se la tramitació en les Cambres de Comerç. Per a la seva tramitació l'exportador ha d'aportar la prova documental de que la mercaderia que es detalla ha estat produïda o manufacturada en el país que s'esmenta. També, per la seva tramitació a la Cambra ha de disposar  del registre de signatures corresponent.

Mes informació: 

Àrea d'informació de la Cambra, Tel. 973 314.327, o be  areig@cambratarrega.com