Certificats digitals

A través de la Cambra  poden sol·licitar i tramitar els certificats digitals de CAMERFIRMA. Els hi permetrà gestionar de manera àgil i eficaç, tràmits amb les administracions públiques o contractacions de béns i serveis propis de forma telemàtica.
 
Entre moltes entitats que requereixen l’ús del certificat digital trobem:

Agència Tributària
Presentació de tot tipus de tràmits a través de la Seu Electrònica de la AEAT (Impostos, declaracions d’IVA, obtenció de certificats tributaris, aplaçament i fraccionament de deutes, recepció de les notificacions telemàtiques obligatòries, etc…)
 
Seguretat Social
Presentació de tot tipus de tràmits a través de la Seu Electrònica de SS (Comunicació d’accidents laborals, sol·licitud d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, recepció de les notificacions telemàtiques obligatòries, informes de vida labora, etc..)
 
Generalitat de Catalunya
Presentació de tots tipus de tràmits a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat (Inscripció al REA, presentació de Plans d’Autoprotecció, Inscripció al Registre d’Empreses Licitadores, sol·licituds d’ajuts, Inscripció a Registre de Màquines recreatives, etc…)
 
Fundació Tripartita
Gestió de forma telemàtica les accions de formació que realitzen les empreses pel seus treballadors.
 
Direcció General de Trànsit
Rebre notificacions de procediments sancionadors, avisos i comunicacions dels seu interès, quan caduca el carnet de conduir, la ITV del seu vehicle o l’assegurança.
 

Tipus de certificat

 
Persona Jurídica
Certificat digital emès a favor d’una entitat jurídica on el sol·licitant haurà de disposar de capacitat per a representar a l’entitat titular del certificat. Aqueta representació pot ser legal (administradors de l’entitat) o voluntària (apoderats generals o especials).
 
Representant
Certificat emès a favor d’una persona física representant d’una determinada entitat. El titular del certificat s’identifica no únicament como a persona física que pertany a una empresa, sinó que la seva qualificació como a representant legal o apoderat general de la mateixa.
 
La sol·licitud d’un certificat de representant està limitada únicament als representants legals (administradors) o als qui disposin d’un poder notarial general per actuar en nom i representació de l’entitat. Queden exclosos del seu àmbit d’aplicació, els apoderats especials.
 
Pertanyent a empresa (persona física)
Garanteix la identitat de la persona física titular del certificat, així com la seva vinculació a una entitat determinada. El pot sol·licitar la pròpia persona física titular del certificat sempre que estigui autoritzada per un representant de l’Entitat a favor dels seus empleats.

Sol.licitar certificat: