Certificats d'Origen

Que son?

Un certificat d'origen és un document la finalitat del qual és determinar amb tanta precisió com sigui possible l'origen de les mercaderies que s'importen o exporten.

L'origen de les mercaderies condiciona el tractament aranzelari que s'els hi donarà en el moment de la seva entrada en el territori duaner de la UE, o el país tercer d'exportació, ja que aquests apliquen tipus aranzelaris segons el país d'origen.

Quines condicions han de reunir?

Han de tenir totes les indicacions necessàries per a la perfecta identificació dela mercaderia entre d'altres, les següents: naturalesa de la mercaderia, número de paquets, pes brut i net, nom de l'expeditor, etc.

Haver estat expedit per una autoritat o organisme que ofereixi les garanties necessàries i estigui degudament facultat per això en el seu país en ek que s'expedeix el certificat. També han de certificar sense ambigüitat la mercaderia és originària d'un país determinat.

Model de certificat d'origen

Instruccions per omplir els formularis de certificats d'origen

Registre de signatures

Tramitació a la Cambra

El certificat d'origen s'expedeix a so.licitud de l'interessat, realitzant-se la tramitació en les Cambres de Comerç. Per a la seva tramitació l'exportador ha d'aportar la prova documental de que la mercaderia que es detalla ha estat produïda o manufacturada en el país que s'esmenta. També, per la seva tramitació a la Cambra ha de disposar  del registre de signatures corresponent.

Mes informació: 

Àrea d'informació de la Cambra, Tel. 973 314.327, o be  areig@cambratarrega.com