Mesures urgents publicades pel Govern d'Espanya

>> Crisi Sanitària COVID-19
Resum publicat pel BOE que agrupa totes les normes estatals que tenen a veure amb el coronavirus.

· Ordre TMA/424/2020 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de 20 de maig, per la qual es modifiquen l'Ordre TMA / 384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per la transició cap a una nova normalitat; i l'Ordre TMA / 419/2020, de 18 de maig, per la qual s'actualitzen les mesures en matèria d'ordenació general de la navegació marítima adoptades durant l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 al procés de desescalada.
· Resolució de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa (Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital), de 19 de maig, per la que es publica l'Acord del Consell de Ministres de 19 de maig de 2020, pel que s'instrueix a l'Institut de Crèdit Oficial a posar en marxa el quart tram de la línia d'avals aprovada pel Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, i s'estableix que els seus beneficiaris siguin les petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per les conseqüències económiques de la COVID-19.
· Ordre SND/422/2020 del Ministeri de Sanitat, de 19 de maig, per la que es regulen les condicions per la utilització obligatòria de mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre TMA/415/2020 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de 17 de maig, per la que s'amplia la relació de punts d'entrada designats amb capacitat d'atenció a emergències de salut pública d'importància internacional.
· Ordre SND/414/2020 del Ministeri de Sanitat, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
· Ordre TMA/410/2020 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de 14 de maig, per la que es limita l'entrada a Espanya a les aeronaus i vaixells de pasatge a través dels punts d'entrada designats amb capacitat d'atenció a emergències de salut pública d'importància internacional.
· Ordre INT/409/2020 del Ministeri de l'Interior, de 14 de maig, per la que es prorroguen els criteris per l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

· Reial Decret-llei 18/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació.
· Ordre INT/401/2020 del Ministeri de l'Interior, d'11 de maig, per la que es restableixen temporalment els controls a les fronteres interiors aèries i marítimes, amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre TMA/400/2020 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de 9 de maig, per la que s'estableixen les condicions a aplicar a la fase I de la desescalada en matèria de mobilitat i es fixen altres requisits per garantir una mobilitat segura.
· Ordre SND/399/2020 del Ministeri de Sanitat, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
Reial Decret Legislatiu 1/2020 del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, de 3 de maig, pel que s'aprova el text refós de la Llei Concursal.
· Ordre TMA/384/2020 del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, de 3 de maig, per la que es dicten instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició fins a una nova normalitat.
· Ordre SND/388/2020 del Ministeri de Sanitat, de 3 de maig, per la que s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat.
· Ordre SND/386/2020 del Ministeri de Sanitat, de 3 de maig, per la que es flexibilitzen determinades restriccions socials i es determinen les condicions de desenvolupament de l'activitat de comerç minorista i de prestació de serveis, així com de les activitats d'hostaleria i restauració als territoris menys afectats per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Resolució del Ministeri de Sanitat, de 2 de maig, de la Direcció General de Cartera Comú de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la que es publiquen els Acords de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments.
· Ordre SND/385/2020 del Ministeri de Sanitat, de 2 de maig, per la que es modifica l'Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, per la que es suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en els que existeixi risc de contagio per la COVID-19 per a persones no relacionades amb dita activitat.
· Ordre SND/380/2020 del Ministeri de Sanitat de 30 d'abril, sobre les condicions en les que es pot realitzar activitat física no professional a l'aire lliure durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre SND/381/2020 del Ministeri de Sanitat, de 30 d'abril, per la que es permet la realització d'activitates no professionales de cura i recolida de produccions agrícoles.
· Ordre TMA/378/2020 del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, de 30 d'abril, per la que es defineixen els criteris i requisits dels arrendataris de vivenda habitual que puguin accedir als ajuts transitoris de finançament.
· Resolució de la Secretaria General d'Administració Digital del Ministeri d'Assumptes Tecnològics i Transformació Digital, de 29 d'abril, per la que s'acorda la continuació dels procediments administratius d'autorització de nous sistemes d'identificació i signatura electrònica.
· Reial Decret-Llei de la Prefectura de l'Estat, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia.
· Resolució de la Secretaria General de Sanitat del Ministeri de Sanitat, de 24 d'abril, per la que es modifica l'Annex de l'Ordre SND/310/2020, de 31 de març, per la que s'estableixen com a serveis essencials determinats centres, serveios i establiments sanitaris.
· Ordre ISM/371/2020 del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, de 24 d'abril, per la que es desenvolupa l'article 34 del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel que s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.
· Ordre SND/370/2020 del Ministeri de Sanitat, de 25 d'abril, sobre les condicions en les que s'han de dur a terme els desplaçaments per part de la població infantil durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Reial Decret 492/2020 del Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, de 24 d'abril, pel que es prorroga l'estat d'alarma declarat per el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre INT/368/2020 del Ministeri de l'Interior, de 24 d'abril, per la que es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Resolució de la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, de 23 d'abril, referent als equips de protecció individual en el context de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Resolució del Congrés dels Diputats de 22 d'abril, per la que s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
· Ordre EFP/365/2020 del Ministeri d'Educació i Formació Professional, de 22 d'abril, per la que se estableixen el marc i les directrius d'actuació per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l'inici del curs 2020-2021, davant la situació de crisi ocasionada per la COVID-19.
· Resolució de la Direcció General de Cartera Comú de Serveis del Sistema Nacional deSalut i Farmàcia del Ministeri de Sanitat, de 22 d'abril, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments de 21 d'abril de 2020, pel qual s'estableixen imports màxims de venda a el públic en aplicació del que preveu l'Ordre SND / 354/2020, de 19 d'abril, per la qual s'estableixen mesures excepcionals per a garantir l'accés de la població als productes d'ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis pel COVID-19.
· Ordre PCM/362/2020 del Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, del 22 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre PCM / 139/2020, de 17 de febrer, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat, i les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes en el curs 2019-2020.
· Ordre EFP/361/2020 del Ministeri d'Educació i Formació Professional, de 21 de abril, per la qual s'adopten mesures excepcionals en matèria de flexibilització dels ensenyaments de Formació Professional de el Sistema Educatiu i dels ensenyaments de règim especial.
· Reial Decret-llei 15/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per recolzar l'economia i l'ocupació (inclou, entre d'altres mesures, les moratòries de lloguers de comerços, indústria, serveis, etc).
· Ordre INT/356/2020 del Ministeri d'Interior, de 20 d'abril, per la que es prorroguen els criteris per l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre SND/354/2020 del Ministeri de Sanitat, de 19 d'abril, per la que s'estableixen mesures excepcionals per garantir l'accés de la població als productes d'ús recomenats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis per la COVID-19.
· Ordre SND/353/2020 del Ministeri de Sanitat, de 17 d'abril, per la que s'actualitza l'annex I de l'Ordre SND/276/2020, de 23 de març, per la que s'estableixen obligacions de suministre d'informació, abastiment i fabricació de determinats medicaments en la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Resolució de la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, de 16 d'abril, per la que es publica el Conveni amb la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, per al desenvolupament d'una plataforma tecnològica que faciliti informació sobre oferta i demanda de material de protecció necessario perquè les empreses puguin exercir la seva activitat en condicions de seguretat en front la COVID-19.
· Resolució del Ministeri de Treball i Economia Social, de 15 d'abril, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la que s'estableixen, en el seu àmbit de gestió, mesures extraordinàries per fer front a l'impacte de la COVID-19 en matèria de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.
· Reial Decret-llei 14/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 14 d'abril, pel que s'amplia el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries.
· Resolució del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de 14 d'abril, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la que s'exceptua temporalment l'acompliment de les normes de temps de conducció i descans en els transports de mercaderies.
· Ordre SND/340/2020 del Ministeri de Sanitat, de 12 d'abril, per la que es suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en les que existeix risc de contagi per la COVID-19 per a persones no relacionades amb dita activitat.
· Ordre TMA/336/2020 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de 9 d'abril, per la que s'incorpora, substitueix i modifiquen programes d'ajut del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, en compliment del que disposen els articles 10, 11 i 12 del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de março, pel que s'adopten mesures urgents complementàriaes en l'àmbit social i econòmico per fer front a la COVID-19.
· Resolució de 10 d'abril de la Secretaria d'Estat d'Economia i Recolzament a l'Empresa, per la que es publica l'Acordo del Consell de Ministres de 10 d'abril de 2020, pel que s'instrueix a l'Institut de Crèdit Oficial a posar en marxa el segon tram de la línia d'avals aprovada pel Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, i s'estableix que els seus beneficiaris siguin les petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per les conseqüències econòmiques de la COVID-19.
· Ordre SND/337/2020 del Ministeri de Sanitat, de 9 d'abril, per la que s'estableixen les mesures necessàries per garantir el compliment dels serveis essencials per la distribució minorista de carburants i combustibles en estacions de servei i marítimes, com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Reial Decret 487/2020 del Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, de 10 d'abril, pel que es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Resolució de 9 d'abril de 2020, del Congrés dels Diputats, per la que s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
· Ordre SND/325/2020 del Ministeri de Sanitat, de 6 d'abril, per la que s'estableixen criteris interpretatius i es prorroga la validesa dels certificats de verificacions i manteniments preventius establerts en la regulació de seguretat industrial i metrològica.
· Ordre SND/326/2020 del Ministeri de Sanitat, de 6 d'abril, per la que s'estableixen mesures especials per atorgar llicències prèvies de funcionament d'instal·lacions i per la posada en funcionament de determinats productes sanitaris sense marcatge CE amb ocasió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
· Ordre TMA/324/2020 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de 6 d'abril, per la que es dicten instruccions sobre la utilizació de les targetes de tacògraf de conductor i empresa.
· Ordre SND/297/2020 del Ministeri de Sanitat, de 27 de març, per la qual s'encomana a la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, el desenvolupament de diverses actuacions per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, entre les quals destaca la norma per autoritzar el desenvolupament d'una aplicació per al telèfon mòbil que permeti a les autoritats sanitàries la geolocalització de tots els ciutadans.
· Ordre SND/323/2020 del Ministeri de Sanitat, de 5 d'abril, per la que es deixen sense efectes les restriccions previstes a l'Ordre SND/290/2020, de 26 de març, per la que es prorroga la Ressolució INT/718/2020, de 12 de març de 2020, de la Generalitat de Catalunya, per la que s'acorda restringir la sortida de les persones dels municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena.
· Reial Decret-llei 14/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 14 d'abril, pel que s'amplia el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries.
· Resolució del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de 14 d'abril, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la que s'exceptua temporalment l'acompliment de les normes de temps de conducció i descans en els transports de mercaderies.
· Ordre SND/340/2020 del Ministeri de Sanitat, de 12 d'abril, per la que es suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en les que existeix risc de contagi per la COVID-19 per a persones no relacionades amb dita activitat.
· Ordre TMA/336/2020 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de 9 d'abril, per la que s'incorpora, substitueix i modifiquen programes d'ajut del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, en compliment del que disposen els articles 10, 11 i 12 del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de março, pel que s'adopten mesures urgents complementàriaes en l'àmbit social i econòmico per fer front a la COVID-19.
· Resolució de 10 d'abril de la Secretaria d'Estat d'Economia i Recolzament a l'Empresa, per la que es publica l'Acordo del Consell de Ministres de 10 d'abril de 2020, pel que s'instrueix a l'Institut de Crèdit Oficial a posar en marxa el segon tram de la línia d'avals aprovada pel Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, i s'estableix que els seus beneficiaris siguin les petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per les conseqüències econòmiques de la COVID-19.
· Ordre SND/337/2020 del Ministeri de Sanitat, de 9 d'abril, per la que s'estableixen les mesures necessàries per garantir el compliment dels serveis essencials per la distribució minorista de carburants i combustibles en estacions de servei i marítimes, com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Reial Decret 487/2020 del Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, de 10 d'abril, pel que es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Resolució de 9 d'abril de 2020, del Congrés dels Diputats, per la que s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
· Ordre SND/325/2020 del Ministeri de Sanitat, de 6 d'abril, per la que s'estableixen criteris interpretatius i es prorroga la validesa dels certificats de verificacions i manteniments preventius establerts en la regulació de seguretat industrial i metrològica.
· Ordre SND/326/2020 del Ministeri de Sanitat, de 6 d'abril, per la que s'estableixen mesures especials per atorgar llicències prèvies de funcionament d'instal·lacions i per la posada en funcionament de determinats productes sanitaris sense marcatge CE amb ocasió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
· Ordre TMA/324/2020 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de 6 d'abril, per la que es dicten instruccions sobre la utilizació de les targetes de tacògraf de conductor i empresa.
· Ordre SND/297/2020 del Ministeri de Sanitat, de 27 de març, per la qual s'encomana a la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, el desenvolupament de diverses actuacions per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, entre les quals destaca la norma per autoritzar el desenvolupament d'una aplicació per al telèfon mòbil que permeti a les autoritats sanitàries la geolocalització de tots els ciutadans.
· Ordre SND/323/2020 del Ministeri de Sanitat, de 5 d'abril, per la que es deixen sense efectes les restriccions previstes a l'Ordre SND/290/2020, de 26 de març, per la que es prorroga la Ressolució INT/718/2020, de 12 de març de 2020, de la Generalitat de Catalunya, per la que s'acorda restringir la sortida de les persones dels municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena.

· Ordre TED/320/2020 del Ministeri per la Transició Ecolòica i el Repte Demogràfic, de 3 de abril, per la qual es desenvolupen determinats aspectes de el dret a percepció del bo social per part de treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de l'COVID-19 i es modifica el model de sol·licitud de l'abonament social per a treballadors autònoms que hagin vist afectada la seva activitat com a conseqüència del COVID-19, que estableix l'annex IV d'el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID -19.

· Resolució del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, del 2 d'abril, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la que es dicten instruccions per a la distribució de les mascaretes en l'àmbit del transport terrestre.
· Ordre INT/317/2020 del Ministeri de l'Interior, del 2 d'abril, per la que es desenvolupa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de matriculació i canvi de titularitat de determinats vehicles.
· Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, de la Prefectura de l'Estat, pel que s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.
· Ordre SND 310/2020, de 31 de març, del Ministeri de Sanitat, per la que s'estableixen com a serveis essencials determinats centres, serveis i establiments sanitaris.
· Ordre SND/307/2020, de 30 de març, del Ministeri de Sanitat, per la que s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball.
· Ordre TMA/305/2020 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de 30 de març, per la que es modifica l'annex de l'Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la que es declaren serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s'adopten disposicions complementàries.
· Nota interpretativa per al sector industrial sobre l'aplicació del Reial Decret-Llei, de 29 de març, per la que es regula un permís retribuït recuperable per les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials.
· Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, de la Prefectura de l'Estat, pel que es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.
· Resolució de 25 de març, del Congrés dels Diputats, per la que s'ordena la publicació de l'Acord d'autorizació de la pròrroga de l´estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
· Reial Decret-llei, 9/2020 de 27 de març, de la Prefectura de l'Estat, pel que s'adopten mesures complementàries, en l'àmbito laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19.
· Ordre SND/298/2020, de 29 de març, del Ministeri de Sanitat, per la que s'estableixen mesures excepcionals en relació amb les vetlles i cerimònies fúneràries per limitar la propagació i el contagi pel COVID-19.
· Resolució de 25 de març, del Congrés dels Diputats, per la que s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial Decret-llei 4/2020, de 18 de febrer, pel que es deroga l'acomiadament objectiu per faltes d'assistència al treball establert a l'artícle 52.d) del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.
· Ordre SND/299/2020, de 29 de març, del Ministeri de Sanitat, per la que es modifica l'Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la que s'adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
· Resolució de 26 de març de 2020, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la que s'exceptúa temporalment l'acompliment de les normes de temps de conducció i descans en els transports de mercaderies.
· Ordre del Ministeri de Sanitat SND/293/2020, de 25 de març, per la que s'estableixen condicions a la dispensació i administració de medicaments en l'àmbit del Sistema Nacional de Salut, davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
· Ordre del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana TMA/292/2020, de 26 de março, per la que es regula una segona adquisició i distribució de mascaretes per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
· Ordre del Ministeri de l'Interior INT/283/2020, de 25 de març, per la que es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
· Resolució de 25 de març de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la que es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel que se aproven les característiques del primer tram de la línia d'avals de l'ICO per a empreses i autònoms, per paliar els efectes econòmics del COVID-19.
· Ordre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana TMA/286/2020, de 25 de març, per la que es prorroga la prohibició d'entrada de vaixells de passatge procedents de la República Italiana i de creuers de qualsevol origen amb destí a ports espanyols per a limitar la propagació i contagi pel COVID-19.
· Ordre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana TMA/285/2020, de 25 de març, per la que s'adopten mesures extraordinàries de flexibilitat en els àmbits de l'aviació civil no regulats per la normativa de la Unió Europea en relació amb la situació creada per la crisi global del coronavirus COVID-19.
· Ordre del Ministeri de l'Interior INT/284/2020, de 25 de març, per la que es modifica l'Ordre INT/262/2020, de 20 de març, por la que es desenvolupa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de tràfic i circulació de vehicles a motor.
· Ordre del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica PCM/280/2020, per la que es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel que es modifica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de març de 2020, pel que s'estableixen mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi pel COVID-19, mitjançantla prohibició dels vols directes entre la República Italiana i els Aeroports Espanyols.
· Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/279/2020, de 24 de març, per la que s'estableixen mesures en matèria de transport d'animals.
· Correcció d'errors del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.
· Correcció d'errors del Reial Decret-Llei 7/2020, de 12 de març, pel que s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del COVID-19.
· Ressolució del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, de 23 de març de 2020, de la Secretaria d'Estat de Drets Socials, per la que es publica l'Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.
· Resolució de 20 de març de 2020, de la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, sobre especificacions alternatives a les mascaretes EPI amb marcatge CE europeou.
· Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/273/2020, de 23 de març, per la que es dicten instruccions sobre reducció dels serveis de transport de viatgers.
· Instrucció del Ministeri de Sanitat, de 23 de març, per la que s'estableixen criteris interpretatius per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per COVID-19.
· Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/259/2020, de 19 de març, per la que es dicten instruccions sobre transport per carretera i obertura de tallers.
· Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/259/2020, de 19 de març, per la que es dicten instruccions sobre transport per carretera i obertura de tallers.
· Ordre del Ministeri de Sanitat SND/257/2020, de 19 de març, per la que es declara la suspensió d'obertura al públic d'establiments d'allotjament turístic.
· Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/254/2020, de 18 de març, per la que es dicten instruccions en matèria de transport per carretera i aeri.
· Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.
· Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
· Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
· Respostes a qüestions plantejades sobre la interpretació del RD 463/2020, modificat pel RD 465/2020.
· Reial Decret Llei 7/2020 de 12 de març de mesures urgents per l'impacte del COVID-19.
· Reial Decret Llei 6/2020 de 10 de març pel que s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.