El present document, s'elabora en compliment d'allò que ens disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació publica i bon govern. L'article 3.1.a) inclou dintre l'àmbit aplicació d'aquesta Llei, les Corporacions de Dret Públic en allò que afecta en l'exercici de llurs funcions publiques.

Per veure el document cliqueu aqui