Celebració de sessions per videoconferència i adopció d’acords per escrit sense sessió

Mentre duri l’estat d’alarma, s’admet que el òrgans de govern i d’administració celebrin les seves sessions per videoconferència i adoptin els seus acords mitjançant votació per escrit i sense sessió.

Serà requisit indispensable el poder assegurar l’autenticitat i la connexió bilateral o multilateral en temps real amb imatge i so dels assistents en remot.

Els acords podran adoptar-se per escrit i sense sessió sempre que ho decideixi el president o ho sol·licitin, almenys, dos dels membres de l’òrgan d’administració, i cap dels restants s’hi oposi.

Suspensió del termini de formulació de comptes anuals

Es decreta la suspensió, fins que finalitzi l’estat d’alarma, del termini legal de tres mesos del què disposa l’òrgan d’administració per a, un cop tancat l’exercici social, procedir amb la formulació dels comptes anuals.

Així, un cop es declari el cessament definitiu de l’estat d’alarma, l’òrgan d’administració disposarà d’un nou termini de tres mesos per a procedir amb la formulació.

Ampliació del termini per a la verificació comptable dels comptes anuals

Per aquelles societats que, a la data de declaració de l’estat d’alarma, ja haguessin formulat els seus comptes anuals, el termini de verificació comptable d’aquestes, queda prorrogat per dos mesos més a comptar des de la data de finalització de l’estat d’alarma

Aprovació dels comptes anuals

La junta general ordinària on es decideixi sobre l’aprovació dels comptes anuals haurà de celebrar-se dins dels tres mesos següents a comptar des de la data de finalització del termini de formulació dels comptes anuals.

Amb això queda sense eficàcia la obligació legal de celebrar la junta general ordinària dins dels sis primes mesos de l’exercici.

Possible modificació i/o revocació de la celebració de juntes generals

S’obre la possibilitat de modificar el lloc i la hora de la celebració, o fins i tot revocar l’acord de convocatòria, d’aquelles juntes generals la convocatòria de la qual hagués estat remesa o publicada abans de la declaració de l’estat d’alarma, i sempre que haguessin de celebrar-se amb posterioritat a la mencionada declaració.

En ambdós casos, serà necessari que l’òrgan d’administració remeti o publiqui, amb una antelació mínima de quaranta vuit hores a la data de celebració o renovació, la decisió adoptada. A més, per al cas de optar-se per la revocació, l’òrgan d’administració haurà d’efectuar una nova convocatòria dins del mes següent a comptar des de la data en què finalitzi l’estat d’alarma.

Suspensió de l’exercici del dret de separació

Tot i que la concurrència de causa legal o estatutària que el motivi, els socis i accionistes de les societats de capital no podran exercitar, fins la finalització de l’estat d’alarma, el seu dret de separació, encara concurrent les circumstàncies legalment establertes per això.

Paralització de la dissolució de les societats

En cas que, vigent l’estat d’alarma, transcorregués el termini de duració de la societat fixat en els seus estatuts, la dissolució de ple dret no es produirà fins transcorreguts dos mesos a comptar des de la data de finalització de l’estat d’emergència.

Interrupció de terminis de les Administración Públiques

S’interrompen els terminis previstos en les lleis processals per a tots els ordres jurisdiccionals. El còmput dels terminis es reactivarà en el moment en el que s’aixequi l’estat d’alarma. Això implica que, mentre duri l’estat d’alarma, no es celebraran actuacions judicials y que els terminis processals deixar de córrer.