Flexibilització dels ERTOs
Aquestes mesures entren en vigor el 18/03/2020 i estaran vigents mentre es mantingui la situació extraordinària derivada del COVID-19.
No s’aplicaran les mesures de flexibilitat d’ERTOs als iniciats abans de l’entrada en vigor del real decret publicat el 18/03/2020.
No obstant, sí que s’aplicaran les previsions en matèria de cotitzacions i atur iniciades anteriorment sempre que vinguin derivades del COVID-19.

Agilització dels expedients de regulació temporal d'ocupació
El termini màxim per constituir la comissió representativa en un ERTO no superarà els cinc dies des de la comunicació fefaent de l'empresa.
El període de consultes amb els representants dels treballadors no ha de ser superior a 7 dies.
L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat tindrà un termini improrrogable de 7 dies.

FORÇA MAJOR
Ampliació de supòsits quan tinguin causa directa de les pèrdues d’activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma que impliquin:
 • Suspensió o cancel·lació d’activitats.
   
 • Tancament temporal de locals d’afluència pública.
   
 • Restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o mercaderies, falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat o en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària.

Les empreses que presentin ERTOs, per força major, estaran exonerades de l'abonament del 100% de la cotització per a les empreses de menys de 50 treballadors, i del 75% per a les de més de 50.

CAUSES OBJECTIVES
Pot presentar-se quan concorrin causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb la crisi sanitària provocada pel COVID-19.
S'aplicarà el procediment recollit en la normativa reguladora. El RD-Llei introdueix algunes modificacions en aquest tipus d’ERTOs i redueix els terminis per agilitzar el procediment.


ATUR
 • No és necessari un període mínim d’ocupació.
   
 • No computarà per a prestacions futures.
   
 • No es perdrà el dret a prestació per prestació fora de termini màxim mentre duri l’estat d’alarma.
   
 • L’inici de la relació laboral ha de ser anterior al a data d’entrada en vigor d’aquesta mesura (18/03/2020).
   
 • Fixes-discontinus: màxim de 90 dies de recuperació de prestació si s’acredita que han estat prestant serveis.

SALVAGUARDA DEL LLOC DE TREBALL
Les mesures laborals aprovades estan subjectes a que es mantingui el lloc de treball durant el termini de 6 mesos des de la represa de l’activitat.
 
Com tramitar un ERTO
Preguntes freqüents


 
Dret d'adaptació i reducció de jornada

El treballador ha d'acreditar la necessitat, i a partir d'aquí la iniciativa de modificar la jornada és seva: el requisit és que sigui una proposta raonable i proporcional i que busqui compatibilitzar les seves necessitats amb les necessitats organitzatives de l'empresa.

ADAPTACIÓ

 • Per la cura del cònjuge o parella de fet, així com dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora.
   
 • S’entendrà que concorren circumstàncies excepcionals del COVID-19:


- Quan es necessiti cuidar d’una persona i directe per raons d’edat, malaltia o discapacitat.

- Quan existeixen decisions adoptades per les autoritats governatives relacionades amb el COVID-19 que impliquin tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensaran la cura o atenció a la persona necessitada dels mateixos.

- Quan la persona que fins al moment s’hagués encarregat de la cura o assistència directes de no pogués seguir fent-ho per causes justificades, raonable i proporcionat en relació amb la situació de l’empresa.
 

 • És un dret individual de cada un dels progenitors o cuidadors, que deu ser justificat, raonable i proporcionat en relació amb la situació de l’empresa.
   
 • La concreció inicial és una prerrogativa de la persona treballadora, tant al seu abast com al seu contingut.
   
 • Empresa i persona treballadora han de fer el possible per arribar a un acord.
   
 • El dret a l’adaptació de la jornada podrà referir-se a la distribució del temps de treball o a qualsevol altre aspecte de les condicions de treball (p.ex. canvi de torn, alteració d’horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de prestació del treball, incloent el teletreball.
   
 • És un mesura temporal i excepcional.
   

REDUCCIÓ

 • Preavís de 24h.
   
 • Pot ser fins al 100% (en qualsevol cas ha de ser justificat, raonable i proporcionat).
   
 • Per atendre familiars no serà necessari que el familiar que requereix atenció i cura no desenvolupi activitat retribuïda.
   
 • Si la persona treballadora ja gaudia d’una adaptació o reducció podrà renunciar temporalment o tindrà dret a que es modifiquin els terminis del seu gaudi.
   
 • Aquesta sol·licitud es limitarà al període excepcional de duració de la crisis sanitària.
   
 • S’ha d’acreditar i justificar la necessitat, però se suposa que la sol·licitud està justificada, es raonable i proporcionada excepte prova en contra.