Ajornament de pagaments
 • Declaracions i autoliquidacions amb període presentació i pagament < 30 de maig.
   
 • Serà aplicable a les retencions i els pagaments a compte, els impostos repercutits -principalment l’Impost sobre el Valor Afegit- i els pagaments a compte de l’Impost sobre Societats.
   
 • Import total ajornament < 30.000 euros.
   
 • Volum d’operacions en 2019 < 6.010.121,04 euros.
   
 • Termini de l’ajornament: 6 mesos.
   
 • Interès: 0% tres primers mesos, 3,75% 3 mesos següents.
   
 • Tramitació a través de https://www.agenciatributaria.gob.es.
   
 • Necessari identificar-se amb certificat digital, DNIe o Cl@ve PIN del declarant.
 

Instruccions per sol·licitar ajornaments

 

Suspensió dels terminis en l'àmbit tributari

Es flexibilitzen els terminis per al pagament, tant en període voluntari com en període executiu, així com el pagament derivat dels acords d'ajornament i fraccionament.

S'amplien fins al 30 d'abril de 2020:

 • Els terminis de pagament del deute tributari en període voluntari i executiu.
   
 • Els venciments dels terminis i fraccions dels acords d'ajornament i fraccionament concedits.
   
 • Els terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns.
   
 • Els terminis per a atendre els requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds d'informació amb transcendència tributària, per formular al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència, dictats en procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució de ingressos indeguts, rectificació d'errors materials i de revocació, que no hagin conclòs el 18 de març de 2020.

Addicionalment, des del 18 de març de 2020 i fins al 30 d'abril de 2020, no es procedirà a l'execució de garanties que recaiguin sobre béns immobles en el si del procediment administratiu de constrenyiment.

Els mateixos terminis esmentats anteriorment que es comuniquin a partir del 18 de març, s’allarguen fins al 20 de maig de 2020, excepte en el cas que el propi termini general específic fos superior, en el qual aquest resultaria d’aplicació.

Informació ampliada
 
Suspensió de terminis i de pagament de tributs - Govern de Catalunya
Fins que es deixi sense efecte l'estat d’alarma s’estableix la suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament de la taxa turística els impostos de successions i donacions, i l’impost de transmissions patrimonials dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma.
 
Bonificació de quotes de la Seguretat Social pel sector turístic
A qui va dirigit? A empreses dedicades a activitats turístiques, així com comerç i hostaleria sempre que es trobin vinculades al turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març, abril, maig i juny, i que iniciïn o mantinguin d’alta durant el període especificat l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu.


Quina bonificació tindran? Podran aplicar una bonificació durant els mencionats mesos del 50 per cent de les quotes empresarials de la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta d’atur, FOGASA i formació professional dels treballadors anteriorment esmentats.

Ampliació dels terminis de justificació dels ajuts parcialment reemborsables - CDTI

El CDTI amplia en un mes els terminis de justificació dels projectes recolzats amb ajudes parcialment reemborsables quan el venciment es produeixi durant el període que duri l'estat d'alarma.

Aquesta mesura s'aplica a tots els ajuts de les següents tipologies:

 • Projectes d'R+D, inclòs CENT, projectes de cooperació tecnològica, etc.
   
 • Projectes d'R+D Transferència Cervera.
   
 • Projectes FEMP.
   
 • Projectes d'innovació (línia directa CDTI i línia CDTI d'expansió).
   
Més informació