Assessorament en Comerç Internacional

Sovint  les empreses que esteu treballant en els mercats exteriors us trobeu amb qüestions d’operativa, administratives, fiscals i contractuals que requereixen l’assessorament de professionals especialitzats en comerç internacional.

La Cambra amb la seva vocació d’impulsar la internacionalització de les empreses, posa a la vostra disposició totes les respostes a aquestes qüestions mitjançant els seus advocats especialitzats en comerç internacional.

Oferim suport en tot allò que fa referència a l’operativa relaciona en comerç exterior.

Requisits per exportar a un país

- Determinació de la partida aranzelària

- Determinació dels aranzels , taxes, i impostos aplicables a la importació de la mercaderia d’un país

- Determinació  de la documentació necessària per tramitar l’exportació

- Procediments duaners

  Consultes de contractació internacional

- Interpretació de clàusules contractuals (en contractes d’agència comercial, distribució, compravenda  confidencialitat, llicència de fabricació i de marca, etc)

- Revisió de contractes

- Elaboració de contractes

Fiscalitat Internacional

- Estudi impositiu per la venda de mercaderies o prestació de serveis a l’exterior

- Estudi impositiu de la compra de mercaderies o la demanda de serveis a l’exterior

- Estudi impositiu per la implantació a l’exterior i la repatriació de dividends

Inversió a l’exterior

- Estudi sobre la implantació a l’exterior

- Gestió de la implantació a l’exterior ( constitució de societats, recerca de personal, realització de tràmits  necessaris per l’inici de l’activitat, declaració d’inversions a l’exterior

- Tramitació d’ajudes per la implementació a l’exterior.

Reclamacions extrajudicials, judicials i d’arbitratge

- Reclamació d’impagats a l’exterior

- Reclamacions de qualitat amb proveïdors estrangers.

- Interposició i seguiment fins a la seva finalització de procediments judicials o arbitrals

- Execució de sentències judicials o de laudes arbitrals.

             Contacte

             Àrea d’informació de la Cambra

             Tel. 973.314.327

             Mail areig@cambratarrega.com