Tancament d’establiments d’allotjament turístic

Suspensió d'obertura al públic d'establiments d'us turístic

Establir la suspensió d'obertura al públic de tots els hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estància, càmpings, aparcaments de caravanes i altres establiments similars.

Establiments d'allotjament turístic de llarga estància i de temporada

Queda permesa la obertura al públic d'aquells establiments turístics previstos a l'anterior apartat que alberguin clients que, en el moment de la declaració de l'estat d'alarma, es trobin allotjats de manera estable i de temporada, sempre que els seus ocupants comptin amb les infraestructures, als seus espais habitacionals, per a poder dur a terme les activitats de primera necessitat en les condicions que estableix el RD 463/2020 pel que es declara l'estat d'alarma. No obstant, aquest establiments no podran admetre a nous clients fins que finalitzi la suspensió prevista en l'apartat anterior.

Procés de tancament

El tancament recollit en l'apartat primer es produirà en el moment en el que l'establiment no disposi de clients al que hagi d'atendre i, en tot cas, en el termini màxim de set dies naturals des de l'entrada en vigor de la present norma.

 

Transports per carretera i obertura de tallers

L'Ordre TMA/259/2020, de 19 de març, estableix que:

1) En els transports públics de mercaderies per carretera estarà permès que vagin dues persones a la cabina del vehicle, quan sigui necessari per raó del tipus de transport a realitzar.

2) Es permet l'obertura de tallers de reparació i manteniment de vehicles de motor, així com els establiments d'activitats connexes de venda de peces i accessoris amb venda directa als tallers de reparació, però sense obertura a al públic general.


 

Permisos retribuïbles

A qui s'aplica aquest permís retribuït?

  • A tots els treballadors per compte aliè que prestin serveis en empreses o entitats del sector públic o privat i la seva activitat no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma.
     
  • Excepte:

- Els treballadors que presten serveis essencials (es detallen a l’annex del Reial Decret).

- Els treballadors que presten serveis en divisions o línies de producció que la seva activitat correspongui amb els sectors qualificats com a essencials.

- Els treballadors contractats per empreses que (I) hagin sol·licitat o estiguin aplicant un ERTO de suspensió, i (II) aquelles a les que s’hagi autoritzat un ERTO de suspensió durant la vigència del permís retribuït recuperable.

- Els treballadors que estan de baixa per incapacitat o tenen suspès el contracte de treball per causes legalment previstes.

- Els treballadors que poden teletreballar o seguir desenvolupant la seva activitat mitjançant qualsevol modalitat no presencial de prestació de serveis.

Ara bé, s’han de tenir en compte dos particularitats:

  • En cas necessari, les empreses podran establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles, amb la finalitat de mantenir l’activitat indispensable (per aquest efecte es pren com a referència l’activitat o la plantilla mantinguda en un cap de setmana ordinari o en festius).
     

En què consisteix el permís?

Es tracta d’un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, a disfrutar entre el 30 de març i el 9 d’abril (ambdós inclosos). Durant aquest temps el treballador percebrà la seva retribució com si estigués prestant els seus serveis de caràcter ordinari.

Les hores de treball s’hauran de recuperar a partir del dia següent a la finalitzaccio de l’estat d’alarma fins el 31 de desembre de 2020, en la forma prevista a l’article 3 del Reial Decret.

A quins treballadors no s’aplica el permís retribuït?

Els previstos a l’annex del Reial Decret.
 

Accedeix al Reial Decret