Suspensió terminis i de pagament de tributs - Govern de Catalunya

Quant? Import màxim de fins a 2.000 euros.

Beneficiaris: Persones físiques que siguin treballadores autònomes en situació d'alta al règim especial del treballadors autònoms de la Seguretat Social, i amb domicili fiscal en un municipi de Catalunya.

Condicions: 

1) Activitats de les quals s'ha decretat el tancament, d'acord amb el que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març.

2) Que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i no disposin de fons alternatives d'ingressos.

3) Que aquestes pèrdues han de ser durant el mes de març de 2020 en comparació amb març 2019.

4) Si l’antiguitat es inferior a 1 any, les pèrdues es compararan amb la mitjana dels beneficis mensuals des de la data d’alta.

Altres consideracions:

1) Procediment de concurrència no competitiva fins esgotar els fons.

2) Incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat.


Instruccions per sol·licitar l’ajut

 

Suspensió terminis i de pagament de tributs - Govern de Catalunya

Quant? Import màxim de fins a 2.000 euros.

Beneficiaris: Persones físiques que siguin treballadores autònomes en situació d'alta al règim especial del treballadors autònoms de la Seguretat Social, i amb domicili fiscal en un municipi de Catalunya.

Condicions: 

1) Activitats de les quals s'ha decretat el tancament, d'acord amb el que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març.

2) Que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i no disposin de fons alternatives d'ingressos.

3) Que aquestes pèrdues han de ser durant el mes de març de 2020 en comparació amb març 2019.

4) Si l’antiguitat es inferior a 1 any, les pèrdues es compararan amb la mitjana dels beneficis mensuals des de la data d’alta.

Altres consideracions:

1) Procediment de concurrència no competitiva fins esgotar els fons.

2) Incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat.


Instruccions per sol·licitar l’ajut

Prestació extraordinària per a autònoms - Govern d’Espanya

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol treballador per compte propi inscrit en el règim corresponent que es vegi afectat pel tancament de negocis a causa de la declaració de l’estat d’alarma o la facturació de la qual aquest mes caigui un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior.

 • Autònoms societaris? Sí, i en les mateixes condicions que un autònom amb activitat de persona física.
   
 • Autònom col·laborador (cònjuge, fills, etc.)? Sí, i en les mateixes condicions que un autònom amb activitat de persona física.
   
 • Administrador d’empresa.
   
 • Soci de cooperatives.
   
 • Socis comunitaris de béns.
   

De quin import és la prestació?

La prestació és l’equivalent al 70% de la base reguladora (661 euros).
 

Hi ha algun període mínim de cotització per a sol·licitar-la?

No, per a sol·licitar aquesta prestació, no és necessari complir el període mínim de cotització exigit per a altres prestacions, només és necessari estar d’alta en algun dels règims i trobar-se al corrent de pagament de les cotitzacions socials.
 

Es pot accedir fins i tot tenint algun deute amb la Seguretat Social?

Sí, la Seguretat Social permetrà als qui no estiguin al dia amb els pagaments en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació, que ingressin les quotes degudes en un termini de 30 dies. Una vegada produït el pagament, es podrà accedir a aquesta prestació.
 

També poden demanar-ho els autònoms que tenen treballadors al seu càrrec?

Sí, els autònoms que tinguin treballadors a càrrec seu i hagin hagut de tancar per la declaració de l’estat d’alarma o hagin vist caure la seva facturació un 75% poden presentar un ERTO per als seus treballadors i sol·licitar aquesta prestació extraordinària.
 

Si cessen l’activitat, han de renunciar a les bonificacions de les quals gaudeixin, condicionades al manteniment de l’activitat, com la tarifa plana?

No, en aquest sentit, el decret indica que el temps que es percebi aquesta prestació extraordinària computarà com efectivament cotitzat, per la qual cosa podran sol·licitar-la els autònoms que estiguin rebent aquestes ajudes i no perdran les bonificacions condicionades al manteniment de l’activitat.
 

Què ocorre amb els autònoms que estan obligats a continuar prestant servei, com els taxistes?

Podran acollir-se, en el seu cas, a la prestació si acrediten la caiguda en la facturació d’almenys un 75%. Si acrediten la reducció dels seus ingressos en el 75% previst, no hi hauria cap problema a compatibilitzar la prestació i l’activitat.
 

Com es reconeixerà la pèrdua de facturació d’un autònom?

En el cas que la seva activitat estigui directament suspesa en virtut del que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant l’aportació del Model Alta fiscal (Mod. 036-037) acreditatiu de l’activitat desenvolupada.

En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, han d’acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75 per cent, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior, s’han d’aportar els documents comptables i de registre necessaris que acreditin la facturació emes

ICO Sector Turístic

Les línies ICO són línies de finançament amb les quals l'ICO facilita fons amb la intermediació de les entitats de crèdit.

Accedeix-hi
Línia extraordinària liquiditat 100% - AVALIS

Avalis de Catalunya avala el 100% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes i autònoms a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

Sol·licitud

Aquesta línia d’avals ja està disponible. Si estàs interessat pots contactar amb la teva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Serà l’entitat financera la que es posi en contacte amb Avalis de Catalunya de cara a la gestió de l’aval.

Condicions financeres

Import: Préstecs de les entitats financeres entre 50.000 € i fins a 1M €, amb l’aval d’Avalis pel 100% del principal.

Termini: Entre 24 i 60 mesos que pot incloure un màxim de 12 mesos de carència.

Interès: Per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,35%. Sense comissió d'obertura ni d'estudi.

Comissions: Comissió d'Administració i Risc (CAiR) del 0,65% del cost de l'aval. Sense comissió d'obertura ni d'estudi.

Entitats financeres: Les entitats financeres que estiguin interessades, es poden posar en contacte amb Avalis al correu electrònic informacio@avalis.cat.