ORGANS DE GOVERN
Els òrgans de govern de la Cambra són el Ple, el Comitè Executiu i el President/a i s'elegeixen entre els electors que són les empreses censades en la demarcació de la Cambra, és a dir, les persones naturals o jurídiques que exerceixen una activitat empresarial (17) i persones proposades per les organitzacions empresarials intersectorials més representatives en la demarcació de la cambra (2).

EL PLE
Es l'òrgan suprem de govern i representació de la Cambra. Esta compost per 17 membres elegits mitjançant sufragi lliure, igual i directe i secret, entre tots els electors de la Cambra. I 2 membres elegits pel Ple a proposta de les organitzacions empresarials mes representatives.

EL COMITÉ EXECUTIU
El Comitè executiu, és l'organ permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra. Esta format pel President/a, vice-president primer, vice-president segon, Tresorer i dos vocals.

EL PRESIDENT
El president/a és òrgan que ostenta la representació de la Cambra, També ostenta la presidència del comitè Executiu, de tots els òrgans col,.legiats i es el responsable de l'execució de tots els acords. Des de el 16 de juny de 2002, el president de la Cambra de Comerç de Tàrrega és Delfí Robinat i Català.

ORGANS CONSULTORS
Vocals consultors.
La Cambra pot anomenar fins a quatre vocals consultors, entre els electors de la Cambra, que no siguin membres del Ple, o bé entre representants o alts càrrecs d'entitats públiques o privades d'importància econòmica o social rellevant en l'àmbit territorial de la Cambra. La funció dels vocals consultors és coadjuvar en les tasques corporatives participant en alguna comissió, o grups de treball i assistint a les sessions del Ple, que se'ls convoqui, en veu però sense vot.